en
|
cz

Jako advokát poskytuji právní služby širokému spektru klientů od podnikatelských subjektů přes veřejné instituce, spolky až po běžné, nepodnikající občany.

Služby poskytuji v mnoha právních oborech se zaměřením na právo obchodních společností, vztahy mezi podnikateli a občany, smluvní vztahy, stavební právo, právo týkající se nemovitostí, jakož i na právo pracovní a rodinné.

Zastupuji klienty při jednání s obchodními partnery, ve sporech s protistranami, v řízeních před soudy či úřady. Mimo jiné se specializuji na právo pohledávek, jejich vymáhání, postoupení či započtení, a to včetně pohledávek směnečných či směnkou zajištěných.

Veškeré služby poskytuji s důrazem na jejich flexibilitu, komplexnost a diskrétnost. Upřednostňuji efektivitu poskytované právní služby, osobní přístup a přímou komunikaci. Proto zde neuvádím prázdná marketingová hesla a nicneříkající informace, ale pouze přímý kontakt na svoji osobu.

Kontakty:
JUDr. Radek Židlík
tel: +420 604 334 883
e-mail: zidlik@zidlik.cz
ID DS: bzvftu7
Adresa:
Tř. T. Bati 1560,
760 01 Zlín (s možností parkování přímo u domu)
Informace pro spotřebitele:

Na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, informujeme, že orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb byla dne 5. 2. 2016 Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR pověřena Česká advokátní komora. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

As an Attorney-at-Law I provide legal services to a wide spectrum of clients, ranging from businesses, public institutions, associations, to common people not active in business.

I provide services in many branches of law, focusing on business law, relations between business people and citizens, contractual relationship, construction law, real estate law, as well as labor and family law.

I represent clients at negotiations with business partners, in disputes with counterparties, in court proceedings and in dealings with authorities. I specialize, inter alia, in the law of claims, their recovery, assignment and set-off, including claims under or secured with promissory notes.

All services are provided with an emphasis on flexibility, comprehensiveness and discreetness. I prefer efficiency in the legal service provided, a personal approach and direct communication. That is why I do not give here empty marketing slogans and meaningless information, but only direct contact to my person.

Contact information
JUDr. Radek Židlík
phone: +420 604 334 883
e-mail: zidlik@zidlik.cz
Data box ID: bzvftu7
Address:
Tř. T. Bati 1560,
760 01 Zlín (with the possibility of parking directly at the house)
Information for consumers:

Pursuant to Act No. 634/1992 Coll., on Consumer Protection, as amended, we would like to inform you that the institution in charge of out-of-court settlements of disputes between the consumer and the attorney-at-law arising from agreements on provision of legal services is the Czech Bar Association, authorised by the Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic on 5 February 2016. The website of the institution mentioned above is www.cak.cz.