en
|
cz

Naše advokátní kancelář poskytuje právní služby širokému spektru klientů od podnikatelských subjektů přes veřejné instituce až po běžné, nepodnikající občany.

Služby poskytujeme v mnoha právních oborech se zaměřením na právo obchodních společností, vztahy mezi podnikateli a občany, smluvní vztahy, jakož i na právo pracovní a rodinné.

Zastupujeme klienty při jednání s obchodními partnery, ve sporech s protistranami, v řízeních před soudy či úřady. Mimo jiné se specializujeme na právo pohledávek, jejich vymáhání, postoupení či započtení, a to včetně pohledávek směnečných či směnkou zajištěných.

Veškeré služby poskytujeme s důrazem na jejich flexibilitu, komplexnost a diskrétnost.

Adresa:
Tř. T. Bati 1560,
760 01 Zlín
Kontakty:
JUDr. Radek Židlík
tel: +420 604 334 883
e-mail: zidlik@zidlik.cz
IDDS: bzvftu7
Mgr. Dana Jurajdová
tel: +420 734 898 376
e-mail: jurajdova@zidlik.cz
IDDS: 23w8saw
Informace pro spotřebitele:

Na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, informujeme, že orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb byla dne 5. 2. 2016 Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR pověřena Česká advokátní komora. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

Our law firm serves a wide spectrum of clients, ranging from businesses, public institutions, to ordinary people who are not active in business.

We provide services in many branches of law, focusing on business law, relations between business people and citizens, contractual relationship, and labor and family law.

We represent clients at negotiations with business partners, in disputes with counterparties, in court proceedings and in dealings with authorities. We specialize, inter alia, in the law of claims, their recovery, assignment and set-off, including claims under or secured with promissory notes.

All services are provided with an emphasis on their flexibility, comprehensiveness and discreetness.

Adress:
Tř. T. Bati 1560,
760 01 Zlín
Contact information
JUDr. Radek Židlík
phone: +420 604 334 883
e-mail: zidlik@zidlik.cz
IDDS: bzvftu7
Mgr. Dana Jurajdová
phone: +420 734 898 376
e-mail: jurajdova@zidlik.cz
IDDS: 23w8saw
Information for consumers:

Pursuant to Act No. 634/1992 Coll., on Consumer Protection, as amended, we would like to inform you that the institution in charge of out-of-court settlements of disputes between the consumer and the attorney-at-law arising from agreements on provision of legal services is the Czech Bar Association, authorised by the Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic on 5 February 2016. The website of the institution mentioned above is www.cak.cz.